Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bashi Beauty s.r.o., sídlom Stromová 36, Bratislava 831 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 35802/B, IČO: 51 162 440 DIČ: 2120669639, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, a to spoločnosti Bashi Beauty s.r.o. ako poskytovateľa služieb a tovarov (ďalej len "poskytovateľ" ) a fyzickej alebo právnickej osoby ako klienta (ďalej len "klient").

1.2 Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

 • poskytovania kurzov prenatálnej hypnopôrodnej prípravy, laktačnej prípravy a seminárov
 • individuálneho a laktačného poradenstva
 • predaja kozmetických a bylinných preparátov

1.3 Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.5.2022.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len "Objednávka") v elektronickej forme na internetovej stránke poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je klient povinný poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené klientom v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Klient odoslaním objednávky akceptuje tieto obchodné podmienky.

3. Kurzy prenatálnej prípravy, poradenstva a seminárov

3.1 Platba za služby

 1. Úhrada objednaných služieb klientom prebieha prevodom na účet poskytovateľa na základe zaslanej faktúry. Inštrukcie k platbe obdrží klient po odoslaní objednávkovej faktúry poskytovateľom.
 1. Výška poplatkov je zverejnená na webovej stránke poskytovateľa, v sekcii sprevádzanie. Ceny jednotlivých služieb a tovarov sú uvedené aj na reklamných a propagačných podstránkach.
 2. Objednávka klienta je platná po pripísaní úhrady poplatku na účet poskytovateľa. Je v záujme klienta uhradiť poplatok za služby čo najskôr po odoslaní objednávky a podľa platobných inštrukcií, v opačnom prípade dodávateľ neručí za dostupnosť voľných miest na lekcii. Dodávateľ je povinný informovať klienta o prijatí úhrady a platnosti objednávky.
 3. Poplatok za kurz predpôrodnej alebo laktačnej prípravy sa vracia iba v prípade neotvorenia daného kurzu zo strany dodávateľa, taktiež v prípade zdravotnej kopmlikácie alebo pôrodu klienta. V takomto prípade je dodávateľ povinný vrátiť klientovi poplatok v plnej výške alebo sa zmluvné strany môžu dohodnúť na alternatívnom riešení.
 4. Na bezplatné storno objednávky má klient právo najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom objednaného kurzu, a to aj bez udania dôvodu.
 5. V prípade zdravotných problémov klienta, ktoré zabraňujú jeho účasti na kurze prenatálnej prípravy v termíne na ktorý sa objednal, dodávateľ hodnotí individuálne na základe spoločnej dohovoru. Ak to dovoľuje kapacita dodávateľa, ten umožní preradenie na iný termín.

3.2 Konanie kurzov

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, kurzy prenatálnej prípravy a poradenstva prebiehajú v priestoroch voľnočasového centra knižnice Nové - Mesto.
 2. Kurzy a prenatálna príprava prebiehajú pod vedením certifikovaného lektora.
 3. Je v záujme klienta informovať poskytovateľa o zmenách zdravotného stavu a ak to situácia vyžaduje, objednaného kurzu alebo poradenstva sa v takom prípade nezúčastniť.
 4. Kurzy a poradenstvo prebiehajú vo vopred stanovený čas, s ktorým je klient oboznámený pred odoslaním objednávky.
 5. Neohlásenou neúčasťou na kurze alebo poradenstve nevzniká klientovi žiaden nárok na vrátenie poplatkov alebo náhradu hodiny.
 6. Pri nahlásení neúčasti na kurze alebo hodine z dôvodu zdravotných problémov má klient právo informovať sa o možnosti náhrady. Poskytovateľ danú žiadosť posúdi a ak to bude možné, poskytne náhradu alebo vrátenie peňazí. Na posúdenie má vplyv najmä obsadenosť termínov posyktovateľa. Klient má právo na náhradu termínu po spoločnom dohovore.
 7. Nahlásená neúčasť je považovaná neúčasť ohlásená do 8:00 dňa konania kurzu na mailovú adresu baska@neznyporod.sk

4. Predaj kozmetických a bylinných preparátov

4.1 Kozmetické a bylinné preparáty zakúpene prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa môže klient vrátiť do 7 dní od ich prebratia. Z hygienických dôvodov má klient možnosť vrátiť iba nepoužívaný tovar v neporušenom originálnom balení. Pokiaľ nie je možné zaručiť neporušenosť balenia a nepoužívanie tovaru, poskytovateľ má právo tovar neprebrať späť. V prípade, že tovar spĺňa všetky kritéria na jeho vrátenie, poskytovateľ preberie tovar a vráti klientovi úhradu v plnej výške. Tovar je možné vrátiť jeho doručením na adresu sídla poskytovateľa alebo aj osobne v priestoroch voľnočasového centra po dohode s poskytovateľom.

5. Služby poskytované tretími stranami

5.1 Na webovej stránke sprostredkováva ponúka poskytovateľ služby poskytované aj tretími stranami. Ide o služby konzultácií a individuálneho poradenstva aromaterapie. Za tieto služby nesie zodpovednosť nižšie uvedená tretia strana. Klient uhrádza predmetné služby priamo tretej strane a tak isto je povinný riešiť prípadné reklamácie priamo s ňou. Dodávateľ poskytuje tretím stranám iba priestor na ich realizáciu a propagáciu.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Klient dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. ktoré poskytol poskytovateľovi a to v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, e-mail/ pre účely zaradenia do databázy pre zasielanie informácií, noviniek a vybraných, teda zakúpených produktov zo stránok webu www.neznyporod.sk. Poskytovateľ vyhlasuje, že tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú nikde zverejňované a sprístupňované, okrem krokov na ďalšie spracovanie objednávky.

6.2 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že sa riadi nariadením GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"). a platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov.

7. Reklamácie

7.1 Pri zakúpení tovaru

Poskytovateľ prikladá faktúru objednávky, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátenie alebo výmenenie tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na:

 • rozbalené a použité kozmetické prípravky a bylinné preparáty, s výnimkou poškodeného, rozthaného alebo vytečeného balenia spôsobeného prepravnou službou

7.2 Klient má právo podať reklamáciu, ak kvalita alebo úplnosť dodaného tovaru nezodpovedá potvrdenej objednávke. V takomto prípade je klient povinný o tom informovať, a to buď telefonicky 0911 702 107 alebo e-mailom na adresu: baska@neznyporod.sk, a to do 24h od prevzatia objednávky (spolu s popisom daného nedostatku a priloženou fotografiou).

7.3 Uznané reklamácie vybavuje poskytovateľ na základe dohody s klientom a to buď vrátením peňazí na účet alebo kompenzáciou v nasledujúcej objednávke (dodaním náhradného tovaru/služby v najbližšom možnom termíne).

7.4 Kurzy poskytované poskytovateľom

Klient je kedykoľvek počas trvania zmluvy oprávnený zmluvu vypovedať, a to vo forme žiadosti o zrušenie účtu, adresovanú poskytovateľovi, a to aj elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu poskytovateľa. Vypovedanie zmluvy je účinné doručením žiadosti o zrušenie zákazníckej evidencie (účtu) poskytovateľovi. V tomto prípade je poskytovateľ povinný do 3 pracovných dní uskutočniť výmaz údajov klienta (objednávateľa) na webovej stránke a zrušiť zákaznícku evidenciu klienta. Klient je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať na stránkach poskytovateľa a založiť si novú zákaznícku evidenciu.

8. Storno objednávky

8.1 Klient môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Klient má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť poskytovateľovi. Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo emailom na adrese baska@neznyporod.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

8.2 V prípade, že klient odstúpi od zmluvy a doručí poskytovateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má poskytovateľ voči klientovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. poskytovateľ má právo požadovať od klienta preplatenie zníženia hodnoty tovaru a klient je o tejto skutočnosti upovedomený.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť klientovi cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť klientovi cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od klienta vrátený a doručený.

9. Registrácia na stránke

9.1 Ak máte 18 rokov, môžete sa na našich stránkach registrovať. Pri registrácii uvádzajte pravdivé a úplné informácie a udržiavajte ich aktuálne.

9.2. Vaše užívateľské meno a heslo sú prístupné len Vám, udržujte ho v tajnosti a chráňte pred zneužitím (napr. sa odhláste, pokiaľ objednávate z cudzieho počítača). Ste zodpovední za užívanie Vášho mena a hesla na stránke, hlavne za objednávanie tovaru z Vášho prístupu.

9.3. Ak zabudnete heslo, na vyzvanie Vám ho pošleme na e-mailovou adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Meno ani heslo neposkytujeme telefónom, ani neposielame na inú e-mailovú adresu ako zaregistrovanú.

9.4. Vyhradzujeme si právo zrušiť Vašu registráciu.

10. Ustanovenia k jednotlivým objednávkam

10.1 Na produkt služby, akým je online kurz alebo domáca online príprava sa vzťahuje zakúpenie členstva na stránkach poskytovateľa www.neznyporod.sk. Po objednaní produktu klientom a následnom potvrdení objednávky bude klientovi zaslaná faktúra. Po jej uhradení a po zaplatení kúpnej ceny produktu bude klientovi sprístupnený kód alebo produkt zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla a to v rámci členskej sekcie na webe poskytovateľa. Zakúpenie produktu na splátky online kurzov nie je možné. 

10.2 Na kozmetické produkty, oleje, bylinné Mama preparáty sa vzťahuje reklamačný formulár, resp. odstúpenie od zmluvy. Reklamačný formulár je sprístupnený na internetovej stránke www.neznyporod.sk. Produkty sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty spolu s faktúrou. Odstúpenie od zmluvy a teda vrátenie uhradenej sumy je zaručené nepoužívaním produktov.

10.3 Doplnkové služby ako individuálne konzultácie a návšteva v domácom prostredí sú predmetom vopred dohodnutého termínu a riadia sa cenníkom zverejneným na webovej stránke poskytovateľa, prípadne individuálnou dohodou.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webových stránkach www.neznyporod.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

11.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2022


Tehotenstvo, pôrod a materstvo